TEMATY WYKŁADÓW I PRELEKCJI

      WRAZ Z BIOGRAMEM PRELEGENTÓW

POL-AROMATICA
 I KONFERENCJA AROMATERAPII 

KATOWICE 2-3 MARCA 2024

KILKANAŚCIE WYKŁADÓW

KAŻDEGO DNIA BĘDZIEMY DODAWAĆ TYTUŁY WYKŁADÓW


DR DANIEL STRUB

TEMAT PREZENTACJI: Właściwości przeciwwirusowe olejków eterycznych - badania naukowe i kliniczne.


Olejki eteryczne są ważne dla społeczeństwa, ponieważ są powszechnie stosowane w różnych obszarach zainteresowania ludzi, 
mają ustalone profile toksykologiczne i są stosunkowo bezpieczne. 
W trakcie prezentacji przedstawiony zostanie krótki przegląd właściwości przeciwwirusowych olejków eterycznych na podstawie danych eksperymentalnych pochodzących z prac naukowych oraz badań klinicznych.
 Jako że olejki eteryczne są produktami lotnymi, mogą potencjalnie być skutecznymi substancjami pomocniczymi w terapiach inhalacyjnych.BIOGRAM


Edukacja
2009 – mgr inż. biotechnologii molekularnej i biokatalizy – Katedra Chemii Bioorganicznej, Politechnika Wrocławska.
2012 – mgr inż. doktorat z chemii organicznej i metaloorganicznej - Katedra Chemii Bioorganicznej, Politechnika Wrocławska.
2012/2013 - Studia podyplomowe: Bezpieczeństwo w utylizacji i gospodarowaniu substancjami chemicznymi, Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.
2013 - Visiting Scholar, studia z zakresu komercjalizacji nauki: Haas School of Business, University of California Berkeley, Kalifornia, USA.
2014 - Doktorat z wyróżnieniem w dziedzinie chemii organicznej - Katedra Chemii Bioorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska.
2015 - do chwili obecnej - Studia podyplomowe: Aroma Trades Studies - University of Plymouth, Wielka Brytania
Profesjonalne członkostwo
1. Brytyjskie Towarzystwo Perfumiarzy – od 2015
2. Towarzystwo Top500 Innowatorów – od 2015 roku
3. Rada Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 2015-2017
4. Ekspert ds. nauki i techniki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – od 2017 r
5. Ekspert ds. Biznesu i Gospodarki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – od 2017 r
6. Ekspert Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej – od 2018 r
7. Członek stałego komitetu naukowego Międzynarodowego Sympozjum Olejków Eterycznych – od 2018 r
Zainteresowania badawcze
Zainteresowania badawcze dotyczą badań podstawowych i stosowanych, w tym:
1. Synteza i ocena węchowa nowych półsyntetycznych niskocząsteczkowych związków zapachowych.
2. Ocena właściwości biobójczych pochodnych terpenoidów.
3. Synteza chemoenzymatyczna o przepływie ciągłym w reaktorach rurowych.
Okres szkolenia zagranicznego
2009 – Instytut Genetyki Roślin i Badań Roślin Uprawnych im. Leibniza, Katedra Fizjologii i Biologii Komórki,
 Zespół Genetyki Drożdży, Gatersleben, Niemcy, 4 miesiące, stypendium Leonardo da Vinci.
2013 - Haas School of Business, University of California, Berkeley, CA, USA, 9 tygodni, Program Top500 Innovators
2018 – Instytut Chemii, Uniwersytet w Nicei, Francja, 9 dni
2019 - Warsztaty Brytyjskiego Towarzystwa Perfumiarzy, Towcester, Wielka Brytania, 4 dni
Nagrody i wyróżnienia
2017 czerwiec - Nagroda Międzynarodowej Federacji Przemysłu Olejków Eterycznych i Aromatów (IFEAT) 
za osiągnięcia naukowe w dziedzinie syntezy nowych substancji zapachowych i oceny ich wpływu na środowisko.
2016 czerwiec - Nagroda Międzynarodowej Federacji Przemysłu Olejków Eterycznych i Aromatów (IFEAT) 
za osiągnięcia w dziedzinie syntezy chiralnych związków zapachowych.
Czerwiec 2015 - Nagroda Międzynarodowej Federacji Handlu Olejkami Eterycznymi i Aromatami (IFEAT) 
za badania nad nowatorskimi półsyntetycznymi zapachami.
2014 czerwiec - Nagroda Międzynarodowej Federacji Przemysłu Olejków Eterycznych i Aromatów (IFEAT) 
za osiągnięcia naukowe i prezentację pt. Wykorzystanie składników olejków eterycznych z tui i kopru włoskiego w kierunku syntezy nowych związków zapachowych.
2013 listopad - Nagroda Dziekana Wydziału Chemii za działalność na rzecz społeczności doktorantów.
2012 listopad - Stypendium naukowe Politechniki Wrocławskiej ze środków wewnętrznych za wybitne osiągnięcia naukowe.
2012 listopad - Nagroda Dziekana Wydziału Chemii za wybitne osiągnięcia naukowe.
2012 październik - Beneficjent stypendium projakościowego Politechniki Wrocławskiej za osiągnięcia naukowe.
2012 marzec - Stypendium naukowe Politechniki Wrocławskiej ze środków wewnętrznych za wybitne osiągnięcia naukowe.
2011 październik - Beneficjent stypendium projakościowego Politechniki Wrocławskiej za osiągnięcia naukowe.
2011 październik - 2013 - marzec Beneficjent programu Przedsiębiorczy Absolwent – inwestycja w innowacyjny rozwój regionu. 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Unia Europejska (Przedsiębiorczy doktorant - Program Operacyjny Kapitał Ludzki).
Zaproszone wykłady
2018 - Uniwersytet w Nicei - Ciągłe rozdzielanie kinetyczne nierównomolowej mieszaniny diastereoizomerycznego alkoholu przy użyciu strukturalnego monolitycznego mikroreaktora enzymatycznego
2018 - Wykład plenarny - 49. Międzynarodowe Sympozjum Olejków Eterycznych - Stereochemia Substancji Lotnych - Stan i Perspektywy
Nadzór pomocniczy
2019 - nadal mgr Wojciech Kołodyński, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, doktorant Tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena toksyczności nowych substancji zapachowych syntetyzowanych z surowców naturalnychSOBOTA 2 MARCAMGR ALEKSANDER SMAKOSZ

TEMAT WYKŁADU:  Od Valeriusa Cordusa po współczesne normy farmakopealne czyli o olejkach eterycznych w farmacji.

Od Valeriusa Cordusa po współczesne normy farmakopealne czyli

 o olejkach eterycznych w farmacji."

Pewnym jest, że w starożytności znano aparaturę, przy pomocy której można dokonać destylacji surowców aromatycznych, a przez to otrzymać olejek eteryczny. Jednak wydaje się, że ważniejszym produktem w początkowej fazie rozwoju aromaterapii, farmacji, medycyny, kosmetykologii i alchemii były hydrolaty i wody aromatyczne. Wielu badaczy uważa, że olejek był uważany dawniej za zanieczyszczenie, nierozdzielony destylat. Około 3500 p.n.e. Sumeryjczycy opracowali urządzenie, dzięki któremu można było poddać kondensacji pary. Zwyczaj ten również potwierdza w swoim dziele Piliniusz Starszy (I w. n.e.) — opisał on metodę produkcji olejku terpentynowego w północnych Włoszech, w pobliżu Alp. W kolejnych latach destylację doskonalili arabscy alchemicy, farmaceuci i lekarze (często wykonywali wszystkie te zawody na raz). Za pierwotne farmakopealne sposoby standaryzacji można uznać podawanie konkretnego gatunku rośliny, z której otrzymuje się dany olejek eteryczny (np. olejek ruciany otrzymuje się z ziela rośliny Ruta graveolens). Tego rodzaju podejście występowało już w pierwszych, europejskich farmakopeach (np. "Dispensatorium pharmacopolarum" Valeriusa Cordusa z 1546 r.). Na przełomie XVIII i XIX w., kiedy rozpoczęto badania chemiczne przetworów roślinnych, w tym olejków eterycznych, zrozumiano, że kluczowa dla bezpieczeństwa aromaterapii jest odpowiednia standaryzacja przetworów. Ówczesne lekospisy zaczęły wówczas podawać również smak, rozpuszczalność i kolor. Na początku XX w. farmakopealne normy olejków eterycznych, ze względu na rozwój fitochemii, zaczęły wymagać odpowiedniego składu chemicznego, gęstości, skręcalności optycznej i współczynnika refrakcji. Współcześnie najważniejszymi farmakopeami są: "Farmakopea Europejska" (PhEur), "Farmakopea Chińska", "Farmakopea Amerykańska", "Farmakopea Indyjska" i "Farmakopea Japońska". Wszystkie zawierają monografie olejków eterycznych (PhEur ponad 30). Każda z nich posiada inne normy dla olejków eterycznych, co jest wyznaniem dla całej branży olejkarskiej i przemysł farmaceutycznego.

BIOGRAM  Współorganizator I Konferencji Aromaterapii Pol-Aromatica


Magister farmacji, obecnie doktorant w Katedrze Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu). Naukowo zajmuje się fitochemią, etnofarmakologią historyczną, toksykologią roślin, farmakognozją substancji aromatycznych i przypraw, chemią kosmetyków oraz historią kulinariów. Jest autorem kilkudziesięciu wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych, wielu rozdziałów w monografiach naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów popularnonaukowych z zakresu nauk farmaceutycznych oraz ziołolecznictwa).
Prowadzi blog poświęcony przyprawom z perspektywy botaniki ekonomicznej oraz farmacji — gulosus.pl. Jest redaktorem naukowym serii wydawniczych “Acta Uroborosa” i “Botanika Ekonomiczna” oraz redaktorem naczelnym czasopism „Pharmacopola” i „ELIXIR”. Jest autorem / redaktorem naukowym następujących książek: Historia naturalna przypraw (2022), Człowiek jako lek i obiekt badań (2023), Epidemie — od historycznych postaci leku po COVID-19 (2021), Etnofarmakologia rogu jednorożca (2022), Historia medycyny i farmacji: szkice i eseje (2022), Wpływ alchemii na współczesny świat: farmacja, medycyna, kultura (2023).
Od 2021 r. związany z marką Herbiness, gdzie zajmuje się oceną toksykologiczną olejków i mieszanek olejków eterycznych, opracowywaniem kart charakterystyki, certyfikatów alergenów i certyfikatów zgodności z IFRA. Zajmuje się również zgłaszaniem mieszanin olejków eterycznych do zespołu ECHA ds. ośrodków zatruć oraz pisaniem artykułów na temat bezpieczeństwa i chemizmu olejków eterycznych. Pełni również rolę konsultanta dla przemysłu kosmetycznego i żywnościowego oraz wykładowcy z zakresu toksykologii, fitochemii, prawa olejków eterycznych i etnofarmakologii.SOBOTA 2 MARCA

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

DR ALICJA BAŁUT

TEMAT WYKŁADU : " Hydrolaty- odpad z destylacji czy początek nowej ery możliwości"

" Hydrolaty- odpad z destylacji czy początek nowej ery możliwości"

Destylacja parowa jest procesem w czasie którego powstaje kilka produktów. Po pierwsze oczekiwany olejek eteryczny, zazwyczaj w małej ilości. Wyparki stanowiące pozostałość materiału roślinnego, wykorzystanego w czasie odzysku olejku z rośliny. Ale najwięcej można pozyskać wody destylacyjnej, w której, jak już doskonale wiemy zawarta jest ta część olejku, która nie przekracza maksymalnej rozpuszczalności dla danej substancji aromatycznej.

Czy woda ta posiada w sobie potencjał możliwy do terapeutycznego zastosowania?
Zastanówmy się zatem co ma w sobie hydrolat czego nie ma w olejku?
Jak w aromaterapii był wykorzystywany hydrolat?
Czy były prowadzone jakieś badania naukowe potwierdzające, możliwości i ciekawe zastosowania?

Autorka omówi co na pewno nie jest hydrolatem i na jakie parametry powinniśmy zwracać uwagę przy ich wyborze i sposobie zastosowania. Ze względu na rosnące zainteresowanie aromaterapią na świecie, w wystąpieniu zwrócono uwagę również na kwestie bezpieczeństwa dostawy wody i zrównoważonego rozwoju w zakresie produkcji olejków eterycznych.


BIOGRAM


Wieloletni wykładowca Politechniki Poznańskiej, adiunkt w zakresie systemów wodociągowych i modelowania hydraulicznego oraz systemów GIS dla infrastruktury wodociągowej, promotor kilkunastu prac magisterskich, inżynierskich; odpowiedzialna za współpracę z przedsiębiorstwami wodociągowymi,fundacjami, stowarzyszeniami w zakresie wdrażania modelowania hydraulicznego, systemów GIS,prowadząca pełen zakres szkoleń, warsztatów i edukację użytkowników.
Autorka / współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych
:https://sin.put.poznan.pl/people/details/alicja.balut
Pasjonatka aromaterapii i olejków eterycznych,prowadząca warsztaty i  szkolenia w zakresie stosowania olejków eterycznych, trening olfaktoryczny; Zawodowo zaangażowana w różne formy edukacji w zakresie aromaterapii, zastosowania i bezpieczeństwa stosowania olejków, z poszanowaniem środowiska naturalnego i zasad zrównoważonego rozwoju; Członek zarządu „Stowarzyszenia Kasztelania Ostrowska”, prowadząca i wraz z Natalią Jędrzejczak współodpowiedzialna za grupę Fitoterapia.
Ukończyła: Robert Tisserand Institute Aromatic Science Diploma 2022/2023 Politechnika Poznańska 2006-2009 Doktorat na Wydziale Inżynierii Środowiska, Biogospodarki i Energetyki Politechnika PoznańskaNIEDZIELA 3 MARCA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

DR RADOSŁAW PAWŁOWSKI


TEMAT  WYKŁADU: Aromaterapia wzmacniana ciepłem

Aromaterapia wzmacniana ciepłem

W obecnych czasach rytuały saunowe cieszą się coraz większą popularnością. Pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne oraz fizyczne stanowi niepodważalny aspekt korzystania z takich suchych kąpieli. Prócz zwyczajnego zażywania ciepłych sesji w saunie do porządku dziennego wielu osób weszły również sesje aromaterapeutyczne prowadzone w wysokiej temperaturze panującej w saunie. Aromaterapia wzmacniana ciepłem, to specyficzny rodzaj zarówno podania substancji aromatycznej jak i jej odbieranie. Całość ma charakter globalny a różnica pomiędzy zwykłą dyfuzją polega przede wszystkim na działaniu aromaterapeutycznym poprzez błony śluzowe oraz dermalnym. Chwilowe przyspieszenie pracy serca wywołane warunkami panującymi w saunie, zwiększenie przekrwienia naczyń włosowatych skóry wpływa na szybkość wchłaniania substancji aktywnych. Biorąc jednak pod uwagę systematyczność i mnogość takich kąpieli saunowych zażywanych przez użytkowników strefy saun oraz intensywność podawanych substancji zapachowych, szczególnym aspektem staje się tutaj bezpieczeństwo stosowania zapachów. Najczęściej mamy tutaj do czynienia, podczas jednej sesji w saunie z mieszanką wieloskładnikową olejków eterycznych. Samo podawanie zapachu traktowane jest wyłącznie jako walor „upiększający” ceremonie. Element terapeutyczny jako aspekt drugorzędny dopowiadany jest jedynie w krótkiej zapowiedzi przed rozpoczęciem rytuału. Dlatego też korzystając z substancji zapachowych w saunie, czy to na potrzeby przedstawienia ceremonii, czy też starając się zachować efekt terapeutyczny musimy wziąć pod uwagę znacznie więcej zmiennych aniżeli w czasie prowadzenia dyfuzji olejkowej we własnym domu.


BIOGRAM  Współorganizator I Konferencji Aromaterapii Pol-Aromatica

Safety Assesor kosmetyczny, towaroznawca zielarski, chemik specjalista nanomateriałów, toksykolog, absolwent Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej. Aktywny saunamistrz z zamiłowaniem do seansów total experience oraz z wykorzystaniem kosmetyki saunowej. Właściciel firmy edukacyjnej Gopher Naturalnie. W ramach swojej pracy zajmuje się przede wszystkich bezpieczeństwem stosowania surowców kosmetycznych i zielarskich. Wykładowca Akademii Naturalnego Życia – instytucji szkoleniowej z zakresu fitoterapii i zielarstwa. Szkoleniowiec z zakresu kosmetyki saunowej i wykorzystania substancji roślinnych. Prowadzi profil instagramowy o szerokiej tematyce z zakresu prawa kosmetycznego oraz formulacji kosmetycznych @gopher_naturalnie.

NIEDZIELA 3 MARCADR HAB. AGNIESZKA LUDWICZUK

TEMAT WYKŁADU: Przegląd wybranych roślin aromatycznych oraz pozyskiwanych z nich olejków eterycznych


Przedmiotem prezentacji będzie przegląd wybranych roślin aromatycznych oraz pozyskiwanych z nich olejków eterycznych pod kątem ich zastosowania leczniczego. Ważnym aspektem poruszonym w prezentacji będzie również jakość samego materiału roślinnego i otrzymywanych produktów oraz bezpieczeństwo stosowania.

Rośliny aromatyczne można najprościej opisać jako te, które emitują charakterystyczny zapach. Ze względu na swój aromat, takie rośliny wykorzystywane są jako przyprawy, a także jako źródło olejków eterycznych, hydrolatów, czy aromatycznych ekstraktów.
Olejki eteryczne i hydrolaty są to produkty, które można otrzymywać z prawie wszystkich części rośliny, czyli liści, kwiatów, kory, nasion, owoców, drewna, kłączy czy korzeni. Ich źródłem mogą być również wydzieliny roślinne (balsamy, żywice). W ostatnim czasie zyskują one na znaczeniu, jako naturalne zamienniki dla syntetyków powszechnie stosowanych w żywności, farmaceutykach, kosmetykach czy chemii gospodarstwa domowego. Zarówno troska o środowisko, jak i rosnąca liczba odpornych na środki syntetyczne mikroorganizmów, owadów czy chwastów, stwarzają przesłanki do poszukiwania naturalnej alternatywy.


BIOGRAM


Profesor nadzwyczajny uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Wydział Farmaceutyczny; Katedra Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej


Prodziekan: Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Wydział Farmaceutyczny
Kierownik: Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Wydział Farmaceutyczny; Katedra Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej


Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowo-badawczych:
staż w Instytucie Badawczym Roślin Leczniczych w Budakalászu na Węgrzech (prof. dr Szabolcs Nyiredy)
- 01.04.2007 – 31.03.2010; staże podoktorskie, Laboratorium Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Tokushima Bunri,
 Tokushima, Japonia (prof. dr Yoshinori Asakawa).

Jej zainteresowania naukowe obejmują chemosystematykę roślin nienaczyniowych z oddziału Marchantiophyta w oparciu o ich składniki terpenoidowe. Pracuje także nad izolacją opartą na bioaktywności i charakterystyką strukturalną związków z roślin leczniczych, aromatycznych i zarodnikotwórczych.
Jest autorką wielu prac ,publikacji związanych z olejkami eterycznymi.
Na swojej katedrze  pod jej kierownictwem  stale przeprowadza się  badania i eksperymenty  naukowe  związane z olejkami .SOBOTA 2 MARCAMGR MARTA GROCHOWALSKA

TEMAT WYKŁADU: Aromaterapia XXI wieku – perspektywy i wyzwania  

Aromaterapia XXI wieku – perspektywy i wyzwania

Termin aromaterapia ukuł w latach 30. XX w. francuski chemik i przedsiębiorca René-Maurice Gattefossé. Po upływie niemal stulecia od tego ważnego wydarzenia warto zastanowić się, w jakim kierunku ta dziedzina zmierza. Co w ogóle znaczy aromaterapia? Czy to terapia zapachem? A może w ogóle nie jest to… terapia? Jeśli nie zapach i nie terapia, to co? Przyjrzyjmy się perspektywom i wyzwaniom, jakie otwierają się przed nami w XXI wieku

BIOGRAM- Współorganizatorka I Konferencji Aromaterapii Pol-Aromatica

Aromaterapeutka, towaroznawca surowców aromatycznych, wykładowca akademicki, edukatorka, autorka i podróżniczka. Substancjami aromatycznymi i aromaterapią zajmuje się zawodowo i intensywnie od 2019 r. Autorka kilkudziesięciu publikacji branżowych, popularnonaukowych i naukowych na temat aromaterapii, substancji aromatycznych i naturalnego perfumiarstwa. Prowadzi stronę aromarta.pl i tematyczny profil @aromarta. Od 2019 r. związana z marką Herbiness. Od 2021 r. współpracuje z wydawnictwem Pharmacopola. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych “Aromaterapia” na Akademii Górnośląskiej i “Olejki eteryczne” na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Z wykształcenia humanistka, absolwentka filologii germańskiej UJ ze specjalizacją nauczycielską; studentka Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. Od lat zgłębia wszelkie tematy związane ze zdrowiem. Ukończyła m.in. kurs aromaterapii klinicznej w Penny Price Academy of Aromatherapy, kurs zielarz-fitoterapeuta, liczne kursy w Tisserand Institute. Główne obszary zainteresowań naukowych: historia aromaterapii, perfumiarstwa i destylacji, kulturowe znaczenie roślin i substancji aromatycznych, bezpieczeństwo stosowania olejków eterycznych, mieszanki olejków eterycznych.

SOBOTA 2 MARCADR DOROTA VON ACKERMAN -SZULGIT

TEMAT WYKŁADU Aromatyczny Upgrade Mózgu: olejki eteryczne na fali dobrego nastroju i ostrości umysłu.


Aromatyczny Upgrade Mózgu: olejki eteryczne na fali dobrego nastroju i ostrości umysłu.
dr Dorota Ackermann-Szulgit
Streszczenie:
Witajcie, Zapachowi Odkrywcy! Dzisiaj wyruszamy w aromatyczną wyprawę po funkcjach poznawczych i nastroju, gdzie olejki eteryczne są naszymi botanicznymi pakietami pełnymi energii.
Podczas prelekcji podzielę się z Wami fascynującymi odkryciami dotyczącymi olejków eterycznych i ich zdumiewającego wpływu na mózg oraz funkcje poznawcze – pamięć, koncentrację, czujność i nastrój! Przedstawię dane skąpane w naukowo-empirycznej nucie. Opowiem także, jak uczynić zwykłą podróż samochodem, ekscytującym festiwalem aromatycznym. Ale uwaga, może się zdarzyć, że zamiast pytania "Jesteśmy tam już?", usłyszysz "Czy możemy pojechać jeszcze jedną rundę?"
Niech olejki eteryczne staną się Waszymi współtowarzyszami w codziennym życiu, dodając szczyptę aromatycznej magii do Waszych perypetii. Bo przecież, dlaczego kierować się suchym oglądem, skoro można zanurzyć się w świecie, w którym aromaterapia jest kluczem do sukcesu i szczęścia?


BIOGRAM


doświadczenie neuropsychologiczne zdobywała w X Wojskowym Szpitalu z Polikliniką w Bydgoszczy na oddziale Neurochirurgii i Chirurgii Głowy oraz na Oddziale Psychiatrycznym. Obecnie, jako adiunkt  prowadzi zajęcia ze studentami na kierunkach Psychologia, Pedagogika, Psychologia w biznesie, Mindfulness w biznesie.
Obszar Jej zainteresowań naukowych i badawczych to: oddziaływanie na mózg olejków eterycznych i adaptogenów, neuropsychologia, etnobotanika, neurodietetyka, neurobiologia emocji i empatii, neurochirurgia i psychochirurgia, a także psychologia społeczna.
W 2022 roku zadebiutowała w przestrzenia artystycznej, tworząc kompozycje zapachowe (z olejków eterycznych i aromatów spożywczych) do wystawy „Kwiatostany". Obecnie skupia się na rozwijaniu własnej marki ProAroma i tworzeniu funkcyjnych mieszanek aromaterapeutycznych w oparciu o dane z badań i literatury.
„Kto ma władzę nad zapachami, ten ma wadzę na sercami ludzi". Süskind, Pachnidło


SOBOTA 2 MARCA

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

MGR STEFAN PODEDWORNY

TEMAT WYKŁADU :"Węch: najważniejszy, najbardziej niedoceniony zmysł, który... mamy w nosie"


Tytuł:
"Węch: najważniejszy, najbardziej niedoceniony zmysł, który... mamy w nosie"

Opis zawartości:
W tym wyjątkowym wykładzie, Stefan Podedworny, założyciel Akademii
Zapachu, Poprawnego Ruchu i Oddechu zaprasza na odkrywcze spojrzenie
na zmysł węchu. Podedworny, który przygotowuje doktorat z ekonomii,
skupiając się na wpływie zapachów na decyzje, przedstawi fascynujące
dowody na to, że nasz nos jest nie tylko narzędziem węchu, ale też
organem podejmowania decyzji.

Podczas wykładu odkryjemy, dlaczego powszechne przekonanie o słabości
ludzkiego węchu w porównaniu do zwierząt jest błędne. Przejdziemy
przez ewolucję węchu, jego wpływ na nasze codzienne życie, emocje i
decyzje oraz stan wiedzy naukowej o węchu na teraz. Stefan Podedworny
przybliży nam swoje badania i doświadczenia, pokazując, jak węch
wpływa na różne aspekty naszej egzystencji, od życia osobistego po
świat biznesu.

Wykład ten to nie tylko naukowa podróż po świecie węchu, ale również
osobista opowieść o pasji i odkrywaniu jednego z najbardziej
tajemniczych zmysłów człowieka. Przygotuj się na fascynującą podróż,
która zmieni Twój sposób myślenia o roli węchu w życiu codziennym.

BIOGRAM  

Stefan Podedworny
założył i prowadzi Akademię Zapachu,Poprawnego Ruchu i Oddechu. Przygotowuje doktorat (z ekonomii), wktórym dowodzi, że zapachy mają wpływ na decyzje zaś nos jest organempodejmowania decyzji.Autor książek, kursów, artykułów, wykładowca.

NIEDZIELA 3 MARCAMONIKA MICHAŁOWSKA

PRZEDMIOT PREZENTACJI: Zapach funkcyjny w kosmetykach, czyli właściwie co?

Zapach funkcyjny w kosmetykach, czyli właściwie co?
Podczas prezentacji przyjrzymy się funkcjom jakie mogą pełnić olejki eteryczne w formulacjach kosmetycznych i zastanowimy się czy faktycznie zapach w kremie do twarzy, to tylko zapach. Dlaczego „wszystkie” kosmetyki naturalne pachną lawendą, pomarańczą, a mydła trawą cytrynową i czy musi tak być? Jakie są alternatywy i z czego wynika ten ubogi wachlarz aromatów na półkach drogerii? Albo jeszcze inaczej: dlaczego spora część kosmetyków naturalnych pachnie aromatami kosmetycznymi, a nie naturalnymi olejkami eterycznymi? Czy chodzi wyłącznie o cenę? Te i inne zagadnienia przybliży Wam Monika „MIKSTURY” Michałowska, kompozytorka zapachów.


BIOGRAM


Właścicielka marki MIKSTURY, kompozytorka zapachów, aromaterapeutka, fitoterapeutka, a także biolożka morza i absolwentka Środowiskowego Studium Doktoranckiego z Biologii i Oceanologii na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalizuje się w opracowywaniu zapachów funkcyjnych do produktów kosmetycznych.
Pasjonatka olejków eterycznych oraz samodzielnie robionych, bezpiecznych kosmetyków. Wiedzę i kompetencje z zakresu fitoterapii uzupełniała m.in. na kursach „Fitoterapii szczegółowej" i „Terapii biologicznych" prowadzonych przez dr. Henryka Różańskiego w Instytucie Medycyny Klasztornej. Wykładowczyni na studiach podyplomowych „Olejki eteryczne - technologia, praktyczne zastosowanie, aromaterapia” oraz słuchaczka kursu AromaDermatology w Tisserand Institute. Edukuje z zakresu aromaterapii i bezpiecznego stosowania olejków eterycznych w życiu codziennym. Chętnie dzieli się wiedzą na AROMA warsztatach oraz w mediach społecznościowych, m.in. na instagramowym profilu: _mikstury_

NIEDZIELA 3 MARCAMGR KATARZYNA POPKO

AVICENNA OIL

TEMAT PREZENTACJI : Drogeryjna i apteczna dżungla – czyli parę słów o tym, jak świadomie wybierać olejki eteryczne do aromaterapii.


W świecie aromaterapii, zagubienie się w gąszczu drogeryjnych i aptecznych półek z olejkami eterycznymi jest nieuniknione. Zapraszam na fascynującą podróż przez tę dżunglę produktów, aby odkryć, jak świadomie i mądrze wybierać olejki do swoich potrzeb aromaterapeutycznych.

W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania aromaterapią zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Wraz z rozwojem tego rynku, pojawia się coraz więcej marek oferujących różnorodne olejki eteryczne. Jednakże, różnorodność cen produktów może być dla konsumentów wyzwaniem. Jakie czynniki wpływają na cenę olejków? Czy wyższa cena zawsze oznacza wyższą jakość?
Nie tylko aspekt finansowy jest istotny podczas selekcji olejków eterycznych. Różne formy rejestracji produktów na polskim rynku są źródłem niejasności dla Klientów. Podczas wykładu omówimy różnice pomiędzy poszczególnymi formami rejestracji oraz ich potencjalny wpływ na jakość i bezpieczeństwo produktu.
Ponadto, poruszymy temat zrównoważonego rozwoju w kontekście zakupu olejków eterycznych. Światowe trendy wskazują na konieczność wybierania produktów pochodzących ze zrównoważonych źródeł, co ma na celu ochronę zagrożonych gatunków roślin oraz zachowanie równowagi ekologicznej. Jakie podejście do zrównoważonego rozwoju prezentują producenci olejków eterycznych?
Serdecznie zapraszam Państwa na wykład, podczas którego zgłębimy tajniki świadomego wyboru olejków eterycznych, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedzialności względem środowiska naturalnego.


BIOGRAM


Biotechnolog środowiska, absolwentka wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Specjalistka w dziedzinie naturalnych surowców zapachowych i ich zastosowania na rynku FMCG. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Technologii Produkcji Kosmetycznej w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Od wielu lat związana z branżą olejków eterycznych, obecnie Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w Avicenna Oil. Dzięki bogatemu doświadczeniu i obszernej wiedzy prowadzi innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe ramię w ramię z jednostkami akademickimi oraz aktywnie działa na rzecz Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego. Autorka specjalistycznych publikacji w czasopismach branżowych m.in., „Świat Przemysłu Kosmetycznego”, „Chemia i Biznes”; prelegent podczas konferencji i wydarzeń targowych.


SOBOTA 2 MARCAMAGDALENA MILDNER

TYTUŁ PRELEKCJI : Aromaterapia w Ajurwedzie – olejki eteryczne w masażu punktów marma


Aromaterapia w Ajurwedzie – olejki eteryczne w masażu punktów marma
Których olejków eterycznych używać do masażu, aby przywrócić równowagę ciała i duszy? W ajurwedzie nasza ciało ma kanały fizyczne i energetyczne przepływa przez nie „prana” nasza energia życiowa. Kanały te oplatają ciało i krzyżują się ze sobą – te „skrzyżowania” nazywane są punktami marma. Punktami witalnymi.
W tych miejscach stykają się często nerwy, naczynia krwionośne, kości, mięśnie czy więzadła, są one wrażliwe na dotyk. Na naszym ciele jest ich 107. Masaż tych punktów odblokowuje przepływ prany, udrażnia i pozwala jej przepływać. 7 punktów jest tożsame z 7 czakrami. Masaż tych punktów wykonuje się olejami ziołowymi lub olejami z dodatkiem olejków eterycznych, które zostały dobrane tak aby wspomóc nasze ciało i duszę. Przywrócić równowagę i wspomóc siły witalne.BIOGRAM

Po wielu latach pracy w korporacjach postanowiła podążać za swoją pasją-ziołami.Absolwentka IMK w Katowicach.  .Pisze artykuły o ziołach dla czasopisma ,,Harmonia'',często gości w programach telewizyjnych.


Jestem zielarką, fitoterapeutką i naturopatą, trenerem dietetycznym i instruktorem terapii zajęciowej, doradcą żywieniowym – propaguję świadome odżywianie niezależnie od wieku, instruktorem jogi i fitness z piłką, ze specjalizacją: kobiety w ciąży. Prowadzę zajęcia na Akademii Górnośląskiej z zakresu Ajurwedy.
Kocham świat roślin, ich piękno, moc, dobroć i zapach. Pogłębiam swoją wiedzę, fascynuje mnie historia zielarstwa i ajurweda. Pomagam poznawać świat ziół. Opowiadam o tym jak je zbierać, dobrze przygotować, odpowiednio wykorzystać dla zdrowia i urody. Pokazuję też jak wykorzystać je w kuchni czy ogrodzie. Jako ekspert w dziedzinie zielarstwa byłam członkiem Rady Programowej Projektu „Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo” /wspólny, czesko-polski pomysł, który jest realizowany w ramach Współpracy Transgranicznej gmin Brenna (PL) i Bystrzyca (CZ)/. Spotkacie mnie na spacerach zielarskich, warsztatach, czasem też w studio TV czy w radiu. Jestem też autorką artykułów prasowych i książki „Octy”.
Więcej na blogu https://magdalenamildner.com/
Mój profil na LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/magdamildner/

NIEDZIELA 3 MARCA

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

INŻ.KLAUDIA SMAK-KWIATKOWSKA


TEMAT PRELEKCJI: Techniki pracy z oddechem wspierające praktykę aromaterapeuty.

Ćwiczenia oddechowe mają potencjał wspomagania terapii wielu zaburzeń funkcjonowania organizmu. Prawidłowe oddychanie nie tylko reguluje postawę ciała, lecz również wpływa korzystnie na funkcje trawienne, wspiera układ krwionośny, redukuje reakcję stresową, sprzyja regeneracji organizmu oraz poprawia jakość snu. Techniki oddechowe stanowią zasadną interwencję w kontekście nadmiernego stresu, bezsenności, problemów trawiennych, astmy czy rekonwalescencji po przebytych infekcjach górnych dróg oddechowych. Połączenie technik oddechowych z aromaterapią jest bardzo proste, intuicyjne i wspomaga działanie stosowanych olejków eterycznych. Wystąpienie będzie mieć formę ćwiczeniową - uczestnicy przetestują na sobie różne techniki pracy z oddechem, które mogą zastosować w połączeniu z aromaterapią, aby skuteczniej wspierać dobrostan klienta w profesjonalnej praktyce aromaterapeutycznej.

BIOGRAM

 Inżynier zielarstwa ze specjalnością fitoterapia, aromaterapeutka. Absolwentka I edycji studiów aromaterapeutycznych na Akademii Górnośląskiej. Prowadzi warsztaty zielarsko-kosmetyczne. Jako certyfikowana nauczycielka jogi, często wykorzystuje połączenie aromaterapii w pracy z ciałem, oddechem i umysłem. Prowadzi profil na instagramie @przytulianaturalnie

NIEDZIELA 3 MARCAMGR ANNA BOBER

TYTUŁ : Czy aromaterapia stymuluje procesy neurogenezy - aktualny stan badań


Prawie cały wiek XX w funkcjonowało przekonanie, że w naszym mózgu nie powstają u osób dorosłych nowe neurony. Przełomem okazały się wyniki badań opublikowanych w 1998 roku, kiedy to po raz pierwszy zauważono dzielące się komórki nerwowe w ludzkim hipokampie. Od tego czasu rozpoczęła się nowa era w neurobiologii. Nowe komórki nerwowe nie powstają jednak powszechnie w naszym mózgu, neurogeneza zachodzi tylko w określonych miejscach. Jest ona unikalnym zjawiskiem odgrywającym istotną rolę w procesach uczenia się, pamięci i plastyczności neuronalnej. Zaburzenia powstawania nowych komórek nerwowych obserwuje się w takich stanach jak depresja, choroba Alzheimera czy Parkinsona.

Podczas wykładu omówione zostanie znaczenie procesów neurogenezy dla układu węchowego. Dowiemy się, czy możemy za pomocą aromaterapii wpływać stymulująco na powstawanie nowych komórek nerwowych oraz jaki jest potencjał terapeutyczny olejków eterycznych w zaburzeniach pracy mózgu związanych z osłabioną neurogenezą.

BIOGRAM


Specjalistka dietetyki i fitoterapii. Zawodowo związana jest z ziołolecznictwem od 2012 roku. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu medycyny ziołowej, aromaterapii oraz dietetyki, a także poradnictwo indywidualne. W swoim podejściu szczególny nacisk kładzie na badania kliniczne oraz najnowszą wiedzę z zakresu fitofarmakologii, nie zapominając jednocześnie o tradycyjnym ziołolecznictwie europejskim. Bliski jest jej także system medycyny chińskiej. Wykłada między innymi na kursie Zielarz/Fitoterapeuta w Warszawie. Prowadzi także zajęcia dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na kierunku Naturoterapia w Górnośląskiej Wyższej Szkołe Przedsiębiorczości w Chorzowie. Stworzyła własną autorską Akademię Ziołolecznictwa Alchemilium: www.akademia.alchemilium.pl
Publikuje swoje artykuły w czasopismach takich jak: "Naturoterapia w praktyce", "Teczka naturoterapii" oraz "Charaktery".

Jest absolwentką biotechnologii, antropologii kulturowej UAM oraz dwóch kierunków studiów podyplomowych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od ponad 12 lat jest aktywną uczestniczką szkoleń i konferencji w dziedzinie fitoterapii, tradycyjnego ziołolecznictwa, aromaterapii, medycyny chińskiej oraz dietetyki. Brała udział w licznych kursach specjalistycznych prowadzonych między innymi przez dra Henryka Różańskiego oraz Roberta Tisseranda. Należy do Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Jest właścicielką  Alchemilium, Ziołowo - Dietetycznego Laboratorium Zdrowia. Szczegóły drogi zawodowej można znaleźć na stronie: www.alchemilium.pl.

NIEDZIELA 3MARCADR ALEKSANDRA MIKOŁAJCZYK


TEMAT WYKŁADU: ENERGETYKA OLEJKÓW ETERYCZNYCH


W naturze wszystko ma swój charakter. Rzeczy przejawiają się różnej postaci, od tych najbardziej fizycznych, najbardziej skondensowanych po przez bardzo subtelne. Ta forma niesie ze sobą pewne cechy, których nie dostrzeżemy „gołym okiem”.
Zapraszam Cię do rozpoznania olejków eterycznych ze względu na ich charakter energetyczny. Czy zastanawiałeś się, które olejki są ogrzewające, chłodzące, które zsyłają energię lub poruszają i wnoszą ją na powierzchnię. Jakim ładunkiem energetycznym są emocje i dlaczego odpowiednie olejki wspierają w ich swobodnym przeżyciu.
Dlaczego reagujesz w dany sposób na dane olejki eteryczne?
Przypomnę Ci, że nie tylko jesteś częścią natury, jesteś naturą.

Zasilisz wiedzę intuicją, żeby używanie olejków było jeszcze bardziej zrozumiałe, to znaczy intuicyjnie łatwiejsze.BIOGRAM


Jestem lekarką i akupunkturzystką Medycyny Chińskiej Klasycznej.
Wykorzystuję również wiedzę z Kursów Nauczycielskich Jogi Klasycznej, szczególnie bliska mi jest Joga Nidra. Olejki eteryczne są ze mną od lat. Jakiś czas temu spełniłam marzenie o własnej produkcji olejków eterycznych. Zdobywam wiedzę i praktykę w tworzeniu mieszanek terapeutycznych. W olejkach najbardziej fascynuje mnie moc ich subtelności. Bardzo często zrozumienie natury powoduje, że do uleczenia nie potrzeba nam „ aż tak wiele „.
W świecie medycyny od samego początku intensywnie
interesował mnie temat zdrowia, jego utrzymywania i profilaktyki.
Śmiało mogę stwierdzić, że jestem specjalistką od Zdrowia.

NIEDZIELA 3 MARCAMGR MARTA DUL

TEMAT PRELEKCJI: AROMAPUNKTURA


Genialne połączenie wiedzy aromaterapeutycznej z akupunkturą wschodnią.
Technika ta to namaszczanie olejkami eterycznymi poszczególnych punktów na ciele.
Ma na celu wspomaganie między innymi :
- poprawy funkcji danych narządów,
- poruszenie zastojów w ciele,
- wspomożenie prawidłowego trawienia,
- zadbanie o harmonię emocji
- poprawę jakości snu głębokiego....
To metoda mało znana w Polsce i moją misją jest rozpowszechnianie wiedzy w temacie, ponieważ to bezpieczna, przyjemna i bardzo skuteczna w działaniu metoda.


BIOGRAM


Od ponad 20 lat interesuje i studiuje funkcjonowanie organizmu ludzkiego zgodnym z naturalnymi cyklami natury .Dietetyk, Zielarz, Fitoterapeuta, Aromaterapeuta, Akupunkturzysta, Mistrz Naturopata, Klasyfikator grzybów, Pasjonata Mykologii, Trener oddychania przeponowo-relaksacyjnego, Specjalista Uwalniania Emocji metodą EFT.
Od ponad 8 lat studiuje temat ZIOŁOLECZNICTWA i AROMATERAPII jako wspomaganie zdrowia. Zaczynała nauki w temacie u Dra Różańskiego, Iwony Konopackiej-Brud, Władysława Brud, uczestniczy w szkoleniach i konferencjach krajowych i międzynarodowych.U dra Różańskiego ukończyła:szkolenie roczne zawodowe ZIELARZ FITOTERAPEUTA
- stacjonarne szkolenia 2 letnie TERAPIE BIOLOGICZNE
- roczne szkolenie FITOTERAPIA SZCZEGÓŁOWA
- roczne szkolenie TERAPIE BIOLOGICZNE z praktyką
- roczne szkolenie POLSKIE ROŚLINY W KRYZYSIE
Ukończyła również STUDIA PODYPLOMOWE:
- ZIOŁA W PROFILAKTYCE I TERAPII na Uniwersytecie Medycznym w PoznaniuZ powodzeniem stosuje aromaterapię prywatnie, w gabinecie u podopiecznych, również prowadzi wykłady i szkolenia w tym zakresie.
Od 7 lat szkoli się również w temacie Medycyny Chińskiej w dietetyce, ziołolecznictwie, aromaterapii... Stosując i przepisując mieszanki ziołowe czy olejkowe zwraca uwagę na termikę i smaki ziół, esencji roślin. TCM ukończyła u Dra Wandela -dietetykę i ziołolecznictwo, akupresurę, stosowanie moksy i stawianie baniek. Ukończyła również Akupunkturę z dwu letniej szkole Bartosza Chmielnickiego ACUART.
Fascynatka AROMAPUNKTURY – namaszczanie esencjami punktów akupunkturowych.
WYKŁADOWCA na kursach zawodowych NATUROPATA
i ZIELARZ- FITOTERAPETRA w Akademia Naturalnego Życia Zdrowia
Jest członkiem :
- POLSKIEGO TOWARZYSTWA AROMATERAPEUTYCZNEGO
- POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZIELARZY I FITOTERAPEUTÓW
- POLSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ŚW HILDEGARDY
Od ponad 10 lat prowadzi gabinet PORADNIA HARMONIA w Legnicy https://poradniaharmonia.pl/, gdzie wspomagam podopiecznych w odzyskiwaniu zdrowia metodami naturalnymi.Tworzy własne receptury ziołowe, dostępne w regularnej sprzedaży np. serię soli ziołowych wspomagających funkcje danych narządów : "SÓL ZYCIA". można je nabyć w sklepie internetowym : https://www.witnatura.pl.
NIEDZIELA 3 MARCA

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

MGR JUSTYNA PARGIEŁA


TYTUŁ WYKŁADU :  ŻYWICE W KADZILARSTWIE

Żywice drzew i krzewów, od zarania dziejów używane były w okadzaniu ludzi, przedmiotów i pomieszczeń. Ich aromat w formie dymu, był stosowany jako terapia prozdrowotna, rytualna i magiczna. Czy współczesne badania to potwierdzają ? Czy używaniu dymu z żywic ma sens ? Wykład przedstawi próbę odpowiedzi na to pytanie 

BIOGRAM 

Ziołoznawca – studia podyplomowe na Uniwersytecie Rzeszowskim - 2016
Towaroznawca zielarski, kosmetyków i żywności funkcjonalnej – studia podyplomowe na PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie - 2018
Zielarz – fitoterapeuta po kursie w Instytucie Medycyny Klasztornej w Katowicach - 2018
Naturopata – kurs i egzamin w Izbie Rzemiosł w Katowicach - 2019
Absolwentka kursu Terapie Biologiczne u dr Henryka Różańskiego - 2020
Absolwentka kursu Fitoterapia Szczegółowa u dr Henryka Różańskiego – 2021
Psychodietetyk – studia podyplomowe WSNS Lublin – 2022

Absolwentka kursu Terapie Biologiczne w Instytucie Medycyny Klasztornej – 2021 -2022

Absolwentka kursu – Polskie rośliny w medycynie ekstremalnej I w okresie głodu 2022/2023

Autorka w Wydawnictwie Zdrowie bez leków ( od 2019 r.)

Wykładowczyni w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych ( od 2019r.)  

Autorka książki – DziczeJemy w kuchni – 24 rośliny, które od teraz mogą być Twoim pożywieniem ( 2022).

Ekspert Pytania na Śniadanie ( od 2020), w zakresie zielarstwa i dzikiej kuchni

NIEDZIELA 3 MARCAKLAUDIA HEINTZE

TYTUŁ WYKŁADU: Feromony - prawdy i mity czyli czy nauka sprzyja uwodzicielom

Feromony to temat, który budzi wiele emocji. Przez wiele lat w świecie nauki obowiązywało przekonanie, że komunikacja chemiczna dotyczy wyłącznie gatunków mniej rozwiniętych, zaś człowiek jest na bodźce feromonalne niewrażliwy. XXI wiek jest wiekiem przełomu w badaniach nad rolą feromonów w życiu człowieka.
O roli komunikacji semiochemicznej w życiu organizmów żywych i o tym, jak feromony wpływają na zachowanie człowieka opowie perfumiarka i ekspertka perfumeryjna

BIOGRAM

perfumiarka, dziennikarka i wykładowczyni. Kompozytorka niszowych perfum i promotorka działań zmierzających do uznania perfumiarstwa za dziedzinę sztuk. Autorka ponad tysiąca artykułów o perfumach; szkoleniowczyni od prawie dwóch dekad prowadząca warsztaty perfumiarskie. Autorka bloga o perfumiarstwie artystycznym sabbathofsenses.com

SOBOTA 2 MARCAMGR MACIEJ TUORA


TEMAT WYKŁADU:  Dlaczego nos jest najważniejszym narzędziem konopnego sommeliera?

Pod nazwą konopie kryją się setki odmian. Jedne z nich pachną owocowo, jak guma balonowa, inne naśladują wytrawne nuty np. czosnku. Każda z nich to także różne działanie.
Konopni sommelierzy wykorzystują zapachy do interpretacji efektów, ponieważ to związki aromatyczne są najlepszym drogowskazem.
Jak zapach wpływa na działanie rośliny? Jak precyzyjnie dobierać odmiany za pomocą własnego nosa? Dlaczego pacjenci powinni móc powąchać wybraną odmianę? Na te pytania odpowie certyfikowany sommelier, budtender, wykładowca na kierunku „uprawa, przetwórstwo i zastosowanie konopi" Maciej Tuora.

BIOGRAM

Copywriter, publicysta, wykładowca, PR-owiec. Certyfikowany interpretator terpenów i budtender. Współpracował z konopnymi targami i markami w Polsce. Prowadzi wykłady na kierunku „Uprawa, przetwórstwo i zastosowanie konopi" oraz warsztaty konopnego sommeliera. Publikował na portalach t.j. Wolne Konopie, Otwieramy Oczy, Weed Week, Budcare, 420Polska.


NIEDZIELA 3 MARCAMGR INŻ EWA GRYT

TYTUŁ WYKŁADU : Regulacja układu endokannabinoidowego ESC za pomocą kannabimetyki-

substancji pochodzenia roślinnego występujących w diecie pierwotnego człowieka,a także we wsółczesnych dietach zaliczanych do najzdrowszych takich jak sródziemnomorska i japońska.

BIOGRAM

Ewa Melania Gryt fitoterapeuta- specjalność : terapie kannabinoidowe , dyplomowany naturopata, terapeuta metodą Kodu Emocji dr Bradlaya Nelsona. Ewa jest jedną z pionierek biznesu konopnego w Polsce, którym zajmuje się od ponad 20 lat. Ukończyła krakowski Uniwersytet Rolniczy. W ramach spółki General Hemp Marketing założyła pierwszy w Polsce sklep i hurtownię internetową z produktami z konopi siewnych - Dobre Konopie.pl.NIEDZIELA 3 MARCA

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.